ORPHAN’S HOME DECEMBRE 2023.

puja,nirjala,ashika,karisma,manisha,cibi,puja1 pawan,sagar,pradip,X,jawan simron,urmillala,samikchya,anjali,kasmira,,dansara,krishna deephimal,ashis,bikram,pawan,pradip,sagar,sanjive,X,jawan anuska,muskan,rajkala,samikchya,radhika,prasana,rekha,...

Mission himali mai 2023

manosh puja anjali deep subash sameer manoje himal bishal pradip sanjive manisha anjali anjali et urmilla krishna nirjala karisma ashika janaki kasmira reka laxmi dilassa pawan jawan samikchya equipe 2023 IMG_5320 IMG_5318 manosh bisham rajkala au milieu...

ORPHAN’S HOME (janvier2023)

joya bisham janaki dhansara puja2 karisma manisha kasmira rokaya sandip cibi khrisna jawan subash pradip bishal himal nirjala deep samikchia pawan ashis anjali bikram sarf raj simron akash manoj rekka urmilla...