ORPHAN’S HOME AVRIL 2021

SIMRON SAMEER GROUPE SARMILLA ASMITA MANISHA anish asmita bishal hikmat himal janaki kasmira khrisna khrisna1 manisha nirjala nirjala1 pawan sanjivemagar sarmilla shibi simron subash subash1 GROUPE GROUPE GROUPE simron asmita khrisna et...

LES ENFANTS DECEMBRE 2020

groupe avec hom bahadur devant à droite ashika svastika BK subash simron shibi sarmilla (2) sanjiv sanjiv magar puja himal nirjala mme rai, premrose , mr rai manisha khrisna karisma jawan janaki petit fils RAI hikmat groupe12 2020 groupe 12 2020 bishal...